Menu Menu
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

REGULAMIN WEBINARÓW

wersja obowiązująca od 09 maja 2023 r.

 

Niniejszy Regulamin określa zasady związane z organizacją i uczestniczeniem w Webinarach organizowanych przez Organizatora.

 

§ 1

DEFINICJE I DANE KONTAKTOWE

 

1. Definicje:

a) Organizator – Justyna Koczorowska-Pichto, adres: al. Jana Pawła II 21 D m. 32, 09-410 Płock.

b) Uczestnik – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego spełniająca kryteria udziału, zarejestrowana na Webinar.

c) Formularz – formularz zakupu służący do rejestracji udziału w Webinarze udostępniany przez Organizatora.

d) Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

e) Regulamin – niniejszy regulamin.

f) Serwis internetowy ClickMeeting – serwis udostępniony Organizatorowi przez ClickMeeting sp. z o.o, w celu prowadzenia i zarządzania Webinarami.

g) Strona internetowa Organizatora – strona internetowa służąca do rejestracji Uczestników i udostępniania informacji o Webinarze dostępna pod adresem www.szczurnik.pl

h) Umowa – umowa zawarta na udział w Webinarze pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.

i) Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

j) Webinar – szkolenie lub wykład internetowy organizowany przez Organizatora.

 

2. Kontakt do Organizatora: adres e-mail: halo@szczurnik.pl.

 

§ 2

PODSTAWOWE ZASADY UCZESTNICTWA W WEBINARZE

 

1. Webinary organizowane są dla Konsumentów.

2. Aktualna lista Webinarów wraz z opisem dostępna jest na Stronie internetowej Organizatora.

3. Opis Webinaru zawiera w szczególności tematykę, datę, przewidywany czas trwania i cenę Webinaru.

4.Webinaria będą przeprowadzone przy pomocy Serwisu internetowego ClickMeeting.

5. Rejestracja na Webinar obejmuje: wypełnienie formularza zakupu danego Webinaru poprzez podanie danych w odpowiednich polach, zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu, potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, wyrażenie innych wymaganych zgód, przesłanie wypełnionego formularza poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Kliknięcie tego przycisku powoduje, że dane podane przez Uczestnika w formularzu zakupu są przesyłane Organizatorowi.

6. Do zawarcia Umowy między Organizatorem a Uczestnikiem dochodzi z chwilą przesłania wypełnionego Formularza przez Uczestnika do Organizatora zgodnie z punktem powyżej.

7. Po przesłaniu wypełnionego Formularza Uczestnik otrzyma potwierdzenie zapisu na Webinar na adres e-mail wskazany podczas zapisu.

8. Zawarcie Umowy jest wiążące, a tym samym jest zobowiązaniem Uczestnika do niezwłocznego uregulowania płatności za wybrany Webinar w terminie do 72 godzin od przesłania Formularza na następujący rachunek bankowy:

 

Nr rachunku bankowego: 55 1020 3974 0000 5102 0419 3736

Wymagany tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz data Webinaru

 

9. Uczestnik po dokonaniu rejestracji i dokonaniu płatności za Webinar, ma prawo do udziału w nim.

10. Udział w Webinarze możliwy jest wyłącznie po uiszczeniu płatności w sposób wskazany w Regulaminie.

11. Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator może prosić Uczestnika o uzupełnienie informacji niezbędnych do identyfikacji Uczestnika lub innych informacji niezbędnych do zawarcia czy wykonania Umowy.

12. Organizator przyjmuje zapisy na Webinar nie później niż 48 godzin przez rozpoczęciem Webinaru lub do wyczerpania limitu miejsc. 

13. Liczba Uczestników jednego Webinaru jest ograniczona. Organizator ma prawo zamknięcia listy Uczestników w momencie wyczerpania miejsc.

14. Po wyczerpaniu limitu Uczestników, Organizator niezwłocznie poda taką informację na Stronie internetowej Organizatora. Uczestnicy, którzy prześlą zgłoszenie po wyczerpaniu limitu miejsc otrzymają maila w tym przedmiocie i niezwłocznie (nie później niż w terminie 3 dni roboczych) zostaną im zwrócone wpłacone przez nich środki.

15. Uczestnik otrzyma link do Webinaru na adres e-mail podany w Formularzu nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem Webinaru. W przypadku braku linku lub problemów z otworzeniem go, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem poprzez adres e-mail wskazany do kontaktu w § 1 Regulaminu.

16. Usługa Webinar polega na zapewnianiu Uczestnikowi przez Organizatora dostępu do Webinaru w ściśle określonym terminie (tj. w określonym dniu i w określonym przedziale czasowym).

17. Organizator nie wyraża zgody na fotografowanie i nagrywanie treści przekazywanych podczas Webinaru. W przypadku naruszenia niniejszego zakazu Organizator może zablokować Uczestnikowi dostęp do Webinaru.

18. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom w związku z Webinarem mogą być objęte ochroną na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. lub innych właściwych przepisów. Organizator zwraca uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Uczestnicy mogą korzystać z materiałów wyłącznie na potrzeby własnego użytku osobistego. Materiały nie mogą być rozpowszechnianie ani wykorzystywane przez Uczestnika w sposób sprzeczny z Regulaminem. W szczególności Uczestnik zobowiązuje się nie przekazywać materiałów osobom trzecim.

19. W trakcie trwania Webinaru Uczestnik może zadawać pytania w formie czatu.

20. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Webinarów w sposób zgodny z przepisami prawa. W ramach korzystania z Webinarów zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Webinaru w konsekwencji zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi winy (np. choroba prowadzącego Webinar). O zmianie terminu i nowym terminie Webinaru Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową, na adres e-mail wskazany w Formularzu.

 

§ 3

WARUNKI TECHNICZNE UCZESTNICTWA W WEBINARZE I ZAGROŻENIA

 

1. Warunki techniczne Webinarów:

a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu oraz wyposażone w głośniki (lub słuchawki);

b) aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa powyżej z siecią Internet;

c) posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
d) przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge);

e) włączona usługa JavaScript.

2. Organizator nie zapewnia warunków technicznych, wskazanych powyżej. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w zdaniu poprzednim.

3. Techniczne warunki korzystania z Webinaru mają znaczenie dla prawidłowego jego funkcjonowania, sposobu wyświetlania, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.

4. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Webinaru to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na połączonych z siecią urządzeniach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z Webinaru.

 

§ 4

CENA I PŁATNOŚCI

 

1. Ceny Webinarów wskazane na Stronie internetowej Organizatora są cenami brutto podanymi w złotych polskich.

2. Wynagrodzenie należne Organizatorowi z tytułu zawartej Umowy płatne jest na numer rachunku bankowego wskazany w Regulaminie.

3. Rachunki lub faktury związane z realizowanymi Umowami są wystawiane na zasadach
wynikających z przepisów podatkowych. W celu otrzymania faktury/rachunku Uczestnik powinien poinformować Organizatora o chęci jej/jego uzyskania.

4. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie faktur/rachunków drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu.

 

§ 5

REKLAMACJE

 

1. Uczestnik może wnieść reklamację:

a) mailowo na adres: halo@szczurnik.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub e-mail), określenie przyczyny złożenia reklamacji oraz wskazanie czego Uczestnik domaga się w związku ze złożeniem reklamacji.

3. Organizator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni, rozpatruje reklamację i udziela Uczestnikowi odpowiedzi, chyba że z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa wynika krótszy termin udzielenia odpowiedzi na reklamację.

4. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie postanowień Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

5. Jeżeli Organizator nie uzna reklamacji Uczestnika, a ten się nie zgadza z taką decyzją, Uczestnik może zwrócić się do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, którym dla Organizatora jest: Inspekcja Handlowa, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, www.wiih.org.pl, e-mail: ih_warszawa@wiih.org.pl.

6. Uczestnik może przystąpić do rozwiązania sporu online za pośrednictwem platformy:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 

§ 6

ODSTĄPIENIE

 

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Uczestnik jako konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy. Uprawnienie to nie przysługuje w przypadku opisanym w ust. 7.

2. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 wystarczy wysłanie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy drogą elektroniczną Uczestnik otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

3. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy, Uczestnik składa Organizatorowi oświadczenie w tym przedmiocie mailowo na adres: halo@szczurnik.pl.

4. Składając oświadczenie Uczestnik może skorzystać z formularza odstąpienia od Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Ponadto wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z ust. 1 powyżej, Organizator dokona zwrotu płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. Organizator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uczestnik, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Uczestnikowi w odniesieniu do Umowy, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Uczestnika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości.

 

§ 7

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Organizatora względem Uczestnika są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) błędne podanie adresu e-mail służącego do rejestracji w wybranym Webinarze, uniemożliwiające wzięcie w nim udziału;
b) niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych wskazanych w Regulaminie;
c) nieprawidłowe działanie urządzeń Uczestników, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w Webinarze;

d) za przekazanie danych rejestracji do Webinaru osobom trzecim;

e) za wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas Webinarów;
f) za zdarzenia spowodowane siłą wyższą;
g) za utracone korzyści.


3. Organizator oświadcza, że Webinary organizowane są z zachowaniem należytej staranności, niemniej Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że informacje przekazywane w ramach Webinarów, w szczególności wszelkiego rodzaju dane, porady i wskazówki nie zastąpią porad ani wskazówek udzielonych przez eksperta w tej dziedzinie na podstawie szczegółowej analizy wszystkich okoliczności faktycznych.

 

§ 8

DANE OSOBOWE

 

Administratorem danych osobowych osoby zgłaszającej się do udziału w Webinarze jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z przeprowadzeniem Webinaru, a także w celu rozliczeń podatkowych oraz ochrony przed ew. roszczeniami. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, by wziąć udział w Webinarze. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej dla Uczestników Webinarów.

 

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie na Stronie internetowej Organizatora w sposób, który umożliwia jego wyświetlanie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że wybór prawa polskiego działa bez uszczerbku dla ochrony, jaką zapewniają konsumentom bezwzględnie obowiązujące ustawy państwa miejsca ich zwykłego pobytu.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, zostaje poddane właściwym sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.


Załącznik nr 1: FORMULARZ OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Justyna Koczorowska-Pichto
al. Jana Pawła II 21 D m. 32, 09-410 Płock
adres e-mail: halo@szczurnik.pl

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Niniejszym informuję, iż odstępuję od umowy na udział w webinarze z dnia…………………

[Imię i nazwisko/adres]

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………...

Rachunek bankowy, na który należy zwrócić uiszczoną kwotę:

…………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………

[Data] [Podpis]

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl